'

 

 

 

 


   คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม กล่าวคือเรียนรู้ ตั้งแต่พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ การทำงาน ระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ การบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปจนการใช้โปรแกรมสำนักงาน การออกแบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมการทำงานฮาร์ดแวร์ ระบบฐานข้อมูล การออบแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ร่วมกับการเรียนรู้เทคโนโลยีเว็บไซต์ ที่สามารถทำงานบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น ตลอดจนการประยุกต์ความรู้พื้นฐานกับเทคโนโลยีขั้นสูง โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญ ปฎิบัติให้เกิดความชำนาญที่สามารถนำไปสู่การทำงานจริง ในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย พร้อมต่อการเรียนรู้

   นอกจากนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้

   ปัจจุบันคณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดการเรียนการสอน
      (1.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
          - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรียนภาคปกติ /ภาคพิเศษ หลักสูตร 3 ปี 
      (2.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
          - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรียนภาคปกติ/ภาคพิเศษ หลักสูตร 2 ปี

 ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
การบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
ศึกษาระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โมบาย
ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา โครงสร้างโปรแกรม
ศึกษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network)
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง
การออกแบบพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Applications)
การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ ที่สามารถใช้งานบนโมบายได้
การออกแบบกราฟิก ตัดต่อสื่อดิจิทัลทุกรูปแบบ ทั้ง 3D และ 2D
การใช้โปรแกรมสำนักงาน (P.Microsoft Office)
การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การสร้างมนุษย์สัมพันธ์
จรรยาบรรณในวิชาชีพของสายงานคอมพิวเตอร์
การฝึกปฎิบิติทาง e-business
 
อาจารย์จันทร์เพ็ญ    มะโนน้อย (อ.ปุ๋ย)
คณบดีณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   
อาจารย์สุวิมล   แขกซอง (อ.เต้)
  อาจารย์คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
อาจารย์ศุภานิช    แสงผา (อ.บีม)
  อาจารย์คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

อาจารย์บุษบา    พวงพันสาย (อ.ปลา)
  อาจารย์คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
 
อาจารย์กานต์ชนก จันทขัมมา (อ.อาท)
  อาจารย์คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
อาจารย์สุริยา นิยม (อ.แคช)
  อาจารย์คณะวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
 
โปรแกรมเมอร์ ผู้ดูและระบบเน็ตเวิร์ด นักพัฒนาเว็บไซต์   นักพัฒนาแอพพลิเคชั่น   นักออกแบบสื่อ/ตัดต่อสื่อ นักวิเคราะห์ระบบงาน

โทร.       : 02 - 517 - 3999 ต่อ 301
แฟ็กซ์     : 02 - 517 - 6737
Facebook : @TSNTHAITECH
E-Mail    : TSN@THAI-TECH.AC.TH
ห้องพักครู อาคาร A ชั้น 3 ห้อง 301
 
 
© 2018 THAKSINA BUSINESS TECHNOLOGICAL COLLEGE ALL RIGHTS RESERVED. Theme by k.THANIDA PROMMASAN