'

 

 

 

 


    พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ระหว่างศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ การเสริมสร้างความเข้าใจแบบบูรณาการด้วยเกมส์ด้านโลจิสติกส์ การอบรมเสริมความรู้ใหม่ๆ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญชั้นนำ
   นอกจากนี้ทางสาขาวิชาได้มีความร่วมมือกับสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยในด้านการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและการเน้นสร้างความเชี่ยวชาญให้กับผู้เรียนกระบวนการทางธุรกิจ
กระบวนการขนส่ง การผลิต การขนสินค้า
การจัดซื้อจัดหา
การจัดการ Supply Clan
การนำเข้าและส่งออกสินค้า
กระบวนการผลิต
กระบวนการขนสินค้า
การขนส่งทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ
การบริหารการจัดการทางการตลาด
เส้นทางการเดินทาง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โทร.       : 02 - 517 - 3999 ต่อ 601
แฟ็กซ์     : 02 - 517 - 6737
Facebook : @TSNTHAITECH
E-Mail    : TSN@THAI-TECH.AC.TH
ห้องพักครู อาคาร A ชั้น 6 ห้อง 601
 
© 2018 THAKSINA BUSINESS TECHNOLOGICAL COLLEGE ALL RIGHTS RESERVED. Theme by k.THANIDA PROMMASAN