'

 

 

 รหัสสถานศึกษา   

ชื่อสถานศึกษา   

ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อเดิม   

ชื่อย่อ 

ประเภทสถานศึกษา     

เขตพื้นที่ทางการศึกษา   

ที่ตั้ง     
10100910

 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ

 Thaksina Business Technological College

 โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ

TSN

วิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

เขต2  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมเอกชน

 เลขที่ 850 กม.12 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
 
  ความมุ่งมั่นในการสร้างสถานศึกษาให้มีคุณภาพฉันใด ก็เปรียบเสมือนกับการช่วยประเทศชาติให้มีทรัพยากรมนุษย์ที่สูง
ด้วยคุณภาพฉันนั้น ซึ่งสิ่งที่ตามมาก็คือ กำลังสำคัญที่รวมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า
ท่านดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม เสมือนกับการลงทุนทางการศึกษาให้บ้านเมือง อันเป็นผลถึงสร้างชาติให้พัฒนา ดังคำกล่าวว่า "การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ" และต่อมา ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ได้สืบทอดเจตนารมณ์ ด้วยการสร้างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ในปีพุทธศักราช 2536 ซึ่งขณะนี้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่เลขที่850 กม.12 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 เป็นสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งเปิดทำการสอนและก่อตั้งโดย ดร.สุข พุคยาภรณ์ เดิมเปิดสอนวิชาช่างอุตสาหกรรมและช่างอื่นๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้เปิดสอนวิชาบัญชี แผนวิชาธุรกิจทั่วไป จนในปี พ.ศ. 2548 ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับ ปวช. และ ปวส. สายวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาการตลาดเพื่อตอบสนองการขยายกิจการทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มีการพัฒนางานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว การค้าขาย การประกอบธุรกิจSME โดยมี ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2549 และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา และนางนงลักษณ์ ตระกูลวงศ์ เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน มีนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะสร้างวิทยาลัยให้มีระเบียบวินัย และมีคุณลักษณะพึงประสงค์ สถานที่เรียน มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียน สะอาดร่มรื่น อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ ให้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และให้ฝึกงานในสถานประกอบการ ส่งเสริมให้นักเรียน จัดกิจกรรมเสริมทักษะร่วมกับหน่วยงาน และสถาบันที่มีชื่อเสียงของเอกชนและรัฐบาล เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ครู-อาจารย์เป็นผู้มีคุณวุฒิ ให้การดูแล นักเรียน-นักศึกษาอย่างใกล้ชิด เน้นคุณภาพและคุณธรรมตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ประวัติโดยย่อ::
   ดร.สุข พุคยากรณ์ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2459 ที่บ้านริมน้ำ ตำบลคลองสิบ อำเภอหนองจอก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรคนที่ 5ของ นายพุกและนางหรั่ง พุคยาภรณ์ เมื่อเยาว์วัย ศึกษาเบื้องต้นที่วัดแสนเกษมจบ ป.4 เมื่อ พ.ศ.2470 แล้วบวชเป็นสามเณรอยู่ 30 วัน หลังจากลาสิกขาแล้วกลับไปช่วยบิดา มารดาทำการค้า พ.ศ. 2475 แยกตัวออกไปทำการค้าด้วยตนเองเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่เริ่มจากพายเรือขายของ ซื้อ-ขายของชำซื้อ-ขายข้าวเปลือก จนกระทั่ง ซื้อโรงสีดำเนินกิจการเองใน พ.ศ. 2490 
ใช้เวลาตั้งตัวในระยะต้นนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 - 2490 รวม 15 ปีเศษ 
   พ.ศ. 2496 เริ่มงานรับเหมาก่อสร้างโดยร่วมกับเพื่อนตั้ง บริษัท ส่งเสริมสถาปัตย์ ที่บริเวณประตูน้ำ กิจการเจริญขึ้น โดยลำดับ ดร.สุข สะสมประสบการณ์จากการทำงานด้วยตนเองศึกษาด้วยตนเองทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตท่านถือเป็นบทเรียนไม่เคยท้อถอยคติของท่านที่ผู้ใกล้ชิดได้ยินได้ฟัง
ท่านพูดเสมอว่า" การศึกษาคือชีวิต และชีวิตคือการกระทำ " 
   พ.ศ.2510 รัฐบาลเปิดโอกาสให้เอกชนจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้เริ่มสร้างสถาบันการศึกษา ระดับอาชีวศึกษาซึ่งในปัจจุบันได้ขยายไปหลายแห่ง ประกอบไปด้วย โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ โรงเรียนไทยบูรพาบริหารธุรกิจ โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ โรงเรียนสตรีพณิชยการ โรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริยะ โรงเรียนรุ่งโรจน์ศึกษา
   ต่อมา พ.ศ. 2513 เป็นปีที่รัฐบาลมีนโยบายให้เอกชนเข้าร่วมแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาดร.สุข พุคยาภรณ์ได้เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยศรีปทุมโดยได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรง พระราชทาน นามวิทยาลัยและ เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเรียนหลังแรกเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2515 
   ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้พยายามเอาใจใส่ต่อการดำเนินกิจการของวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยการหาผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ มาบริหารและ เป็นอาจารย์สอนและมุ่งมั่นต่อการพัฒนามิได้ย่อท้อ จนทบวงมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนประเภทจาก วิทยาลัย มาเป็น มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2530ก่อให้เกิดความภูมิใจ
แก่ท่านมาก ต่อมาท่านเห็นว่ามีเยาวชนที่อยู่ห่างไกลต้องการศึกษา จึงขออนุญาต เปิดวิทยาเขตชลบุรีขึ้นในปี พ.ศ. 2530 อีกแห่งหนึ่ง
    ดร.สุข พุคยาภรณ์ ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ : : สมาชิกสภาเทศบาลกรุงเทพฯ , ประธานศูนย์เยาวชนบางเขน , ประธานจัดงานวันพ่อแห่งชาติ , กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย , นายกสมาคมโรงสี , ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย , ที่ปรึกษาสโมสรลูกเสือวิสามัญ แห่งประเทศไทย , นายกสมาคมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร แห่งประเทศไทย , ประธานกลุ่มโรงเรียนเทคโนโลยีไทยสุริย
   ดร.สุข พุคยาภรณ์ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 สิริรวมอายุได้ 76 ปี 
   ดร.สุข พุคยาภรณ์ คือ ผู้ที่เพียรพยายามที่จะสอนและอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องกับท่านทำงานโดยยึดหลัก คือ "ริเริ่ม รอบรู้ รวดเร็วและเรียบร้อย"
ประวัติ ผู้สืบทอด ::
      การจัดการศึกษาที่มีทุนทรัพย์น้อยและธนาคารทวงถามตลอดเวลา โอกาสที่จะจัดการ ศึกษาได้เป็นผลเลิศนั้นไม่ง่ายเสียแล้ว การศึกษาเป็นงานละเอียดอ่อนทุกอย่างเป็นกฎระเบียบ   สำหรับดิฉันไม่มีประสบการณ์ แต่มีความตั้งมั่นในจุดหมาย เป้าหมาย ทำอย่างไรจึงจะจัดการศึกษาให้เป็นผลสำเร็จ อาจจะเป็นการท้าทายความสามารถหรือจะต้องมีความอดทนของผู้ดำเนินกิจการ   ความอดทนจึงเป็นพลังให้เกิดเป็นกระทำเรื่อยมา ฝังจิตฝังใจ ตั้งมั่น ทำการศึกษาให้ได้ดี   วิชาการให้เป็นเลิศ วัฒนธรรมไทยต้องอยู่คู่กับวิทยาลัย เป็นที่หล่อหลอมเยาวชนให้เป็นคนมีสัมมาธิฐิ ให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังให้รักความเป็นไทย รักวัฒนธรรมไทย   ประหยัดซื้อ ประหยัดใช้ ประหยัดเงินตรา ซื้อสินค้าไทย อบรมให้นักเรียนรักวิชาที่ได้ร่ำเรียน เพื่อนำไปปฏิบัติ มีความมุ่งมั่น ขยันแข็งแรง ในการทำงานส่วนรวมให้มีความรับผิดชอบ มีความรู้สร้างสรรค์มีน้ำใจก้าวไปเพื่อสังคม มุ่งเน้นการบริการ ยึดมั่นมีคุณธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
      การทำการศึกษาดิฉัน ยึดมั่นในคุณธรรม มีความเมตตา มีความอดทน เอื้อเฟื้อเป็นแนวทางปฏิบัติตลอดมา ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจและยึดถือปฏิบัติตลอดไป การที่เราได้จัดการศึกษามาถึงปัจจุบันดิฉันได้อบรมบุตรให้มีคุณธรรม มีเมตตา เอื้อเฟื้อจะเป็นตราประทับชีวิตของผู้ถือปฏิบัติอันดีงามไปตลอด
ประวัติ ผู้รับใบอนุญาต ::
เป็นบุตรของ ดร.สุข พุคยาภรณ์ และนางมาลินี พุคยาภรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2507 มีพี่-น้อง จำนวน 4 คน คือ
1.ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์
2.นางบุษบา ชัยจินดา
3.นางสาวจรรยา พุคยาภรณ์ 
4.นายฐาปนพงศ์ พุคยาภรณ์
สมรสกับ นางอลิสา พุคยาภรณ์ มีบุตรด้วยกัน 3 คน คือ
1. นายเกรียงไกร พุคยาภรณ์ 
2. นางสาวกมลชนก พุคยาภรณ์ 
3. นายกรกฎ พุคยาภรณ์
การศึกษา
จบการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาเอกภาควิชาจิตวิทยาการบริหาร California School of 
Professional Psychology
ปริญญาเอก บริหารการศึกษา Illinois State University
คุณภาพ – คุณธรรม

คุณภาพ หมายถึง นักเรียน นักศึกษาจะต้องมีความรู้ทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพอย่างเป็นเลิศ ได้นำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งตรงกับความต้องการของสังคมและสถานประกอบการ
คุณธรรม หมายถึง การให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนมีวินัยและมีความรับผิดชอบ วิทยาลัยได้พยายามใช้ส่วนการศึกษานี้เป็นการแก้ปัญหาสังคม

10 ประการสู่คำว่า "คุณภาพ คุณธรรม" 
1. สถานศึกษาสะอาดร่มรื่นเหมาะสมกับการ เป็นที่ใฝ่หาความรู้ ทั้งห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องปฏิบัติ โรงอาหาร และบริเวณทั่วไป 
2. ครู- นักเรียน แต่งกายมีระเบียบ วินัยมีสัมมาคารวะเคารพเชื่อฟัง พูดจาไพเราะ จิตใจอ่อนโยน และมีน้ำใจให้กันและกัน 
3. อุปกรณ์เครื่องมือในการเรียนการสอน และการทดลองพรั่งพร้อมเหมาะสมกับหลักสูตรและจำนวนนักเรียน มีการจัดระบบระเบียบการดูแลรักษาและการใช้อย่างถูกต้อง 
4. คู่มือการสอนพร้อมสื่อการสอน และสมุดใบงานที่สอดคล้องกับหลักสูตรและถูกต้อง 
5. การควบคุมดูแลการเรียนการสอนอย่าง ใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักสูตร
6. ระบบการบริหารต้องมีขั้นตอนระเบียบ แบบแผนและทำงานกันเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
7. ตำราทางวิชาการสำหรับค้นคว้า มีเพียงพอสำหรับความต้องการของนักเรียน
8. ซ่อมและสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ได้และสามารถไปประยุกต์หรือเป็นแนวทางสำหรับดำเนินชีวิตประจำวัน
9. การแสดงออกของครู-นักเรียน ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งกีฬา ชมรม และอื่นๆ สม่ำเสมอ
10. นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ ที่มีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
วิสัยทัศน์::
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เป็นสถานศึกษาสมัยใหม่ที่มุ่งการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตนักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจรุ่งใหม่ที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ พร้อมที่จะก้าวสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
เอกลักษณ์วิทยาลัย:: CSR
College : วิทยาลัย
Social : สังคม
Responsibility : ความรับผิดชอบ
อัตลักษณ์วิทยาลัย::
"แต่งกายดี มีจิตอาสา"
นโยบายวิทยาลัย::
นโยบายคุณภาพ
วิทยาลัยมีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาคุณภาพของ นักเรียน-นักศึกษาให้เป็นผู้ประพฤติดีมีความรู้และเทคโนโลยีก้าวไกลซึ่งจะ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ด้วยจิตสำนึกที่มีความรับผิดชอบของครู-อาจารย์
เป้าหมายของวิทยาลัย
1. จัดการเรียนการสอนให้ไปตามหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณธรรม 
2. พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมสอดคล้องกับสาขาวิชาที่ สอน 
3. พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน สภาพแวดล้อม สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัยและ มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบรรยายการทำงานให้เป็นประชาธิปไตย พร้อมทั้งจัดระบบควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในที่เหมาะสม 
5. จัดระบบบริหารและสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียน อย่างเต็มที่ 
6. จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมด้านทักษะคุณภาพ จริยธรรมให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน 
7. ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่จบหลักสูตรจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และผู้เรียนสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพได้รับรางวัลจากการแข่งขันทาง วิชาการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นได้
 

  

 
© 2018 THAKSINA BUSINESS TECHNOLOGICAL COLLEGE ALL RIGHTS RESERVED. Theme by k.THANIDA PROMMASAN